دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده فنی و مهندسی
معرفی

مشخصات فردی

نام : اصغر   حدادی

پست الکترونیکی : a-haddadi@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : فیزیک
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه صنعتی شریف

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مهندسی هسته ای- پرتوپزشکی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه صنعتی امیرکبیر

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مهندسی هسته ای- پرتوپزشکی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات تهران

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 4

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه مهندسی هسته ای - پرتوپزشکی

نوع استخدام : قراردادی

نوع همکاری : تمام وقت

اصغر حدادی

اصغر حدادی

محل خدمت:   دانشکده فنی و مهندسی

مرتبه علمی : استادیار

^